Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych - serwis informacyjny

powrót e-mail szukaj
szukaj Strona główna Misje/kontyngenty Aktualności Galeria Linki Do pobrania
Dowództwo Operacyjne
Rodzajów Sił Zbrojnych
Pion Planowania Pion Wsparcia Pion Operacyjny Praca w PKW Pion Głównego Księgowego Radca Prawny Wydział Prasowy Kto jest Kim ? Kontakt Pamięci generała Anakonda 2014 Zamówienia publiczne Polemiki i sprostowania Wniosek dyplomatyczny Diplomatic Clearance Newsletter
Oddział Organizacyjno-Kompetencyjny i Służby Poza Granicami Państwa

Podlega pod: Zarząd Zasobów Osobowych (J-1)

szef płk Marek GRACZYK (ODDZIAł ORGANIZACYJNO-KOMPETENCYJNY I SłUżBY POZA GRANICAMI PAńSTWA)

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH w Warszawie poszukuje kandydatów na pracowników wojska do pracy w polskich kontyngentach wojskowych (PKW) poza granicami państwa na stanowiska:

 

 

1.     1. Tłumaczy języków: serbskiego, chorwackiego, albańskiego.

2.     2. PKW Kosowo: lekarzy, specjalistę do spraw BHP.

 

Od kandydatów wymagane jest:


1.     Niekaralność.

2.     Bardzo dobry stan zdrowia.

3.     Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i mentalności ludności Kosowa, Bośni i Hercegowiny.

4.     Predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy w trudnych warunkach.

5.     Zgoda zainteresowanego na nienormowany czas pracy.

6.     Umiejętność obsługi komputera.

7.     Ważny paszport.

 dla tłumaczy:

1.     Bardzo dobra znajomość języka polskiego i obcego w mowie i piśmie.

2.     Znajomość terminologii dotyczącej spraw gospodarczych, w tym procedur przetargowych, negocjowania warunków i zawierania umów jest dodatkowym atutem. 

 dla lekarza, specjalisty BHP:

1.     Wykształcenie wyższe związane ze specjalizacją.

2.     Dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu.

3.   Znajomość przepisów  prawa dotyczących danej dziedziny (specjalista BHP).

4.     Bardzo dobre umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.

5.     Wskazane min. 2 letnie doświadczenie w pracy.

Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia poza granicami państwa (Dz. U. Nr 80 poz. 906).
Osoby zainteresowane pracą w PKW proszone są o przesyłanie podania o pracę wraz z załącznikami:

1.  Curriculum Vitae ze zdjęciem (zawierające obowiązkowo datę i miejsce urodzenia oraz imię ojca, serię i nr paszportu),

2.   kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata i znajomość języków obcych na adres:

   Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Organizacyjno-Kompetencyjny

i Służby Poza Granicami Państwa
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

lub
na fax: (0-22) 6855-204
e-mail:
kadry@wp.mil.pl

Przyjęcie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:

1.    przyjęcie podania o pracę, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o poprzednim zatrudnieniu,

2.     rozmowa kwalifikacyjna oraz autoprezentacja,

3.     ustalenie zdolności psychicznej do pracy w PKW,

4. ustalenie zdolności fizycznej do pracy w PKW (kandydat wstępnie zakwalifikowany zostaje skierowany do wytypowanej wojskowej przychodni specjalistycznej w celu poddania specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego aktualny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju),

5.     postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

W stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie przydatności kandydata do pracy na takim stanowisku.

 

UWAGA:

-     z wybranymi kandydatami kontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,
-     dokumenty kandydatów oraz wyniki uzyskane przez nich podczas kolejnych etapów rekrutacji przechowywane są przez 3 kolejne lata, a następnie niszczone,
-     ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
-     pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata,

-     umowa o pracę zawierana z kandydatem zakwalifikowanym do pracy w PKW ma charakter umowy na czas określony i Dowództwo Operacyjne RSZ nie daje gwarancji jej przedłużenia.

 



Kontakt:
Oddział Organizacyjno-Kompetencyjny i Służby Poza Granicami Państwa
ul. Radiowa 2
00-908 Warszawa
fax: (0-22) 6855-204
e-mail: kadry@wp.mil.pl


Praca w Polskich Kontyngentach Wojskowych!